SKUMMESLÖVSSTRANDS BADORTSFÖRENING 
                   
                     
   ÅRSREDOVISNING 2008           Motsvarande för 2007 
                     
 Ingående balans per 1 Januari      29 739              26 306    
                     
 Inkomster:                   
                     
 Medlemsavgifter    153 000           160 325    
 Lotterier        19 901              15 350    
 Tävlingar          1 835              10 085    
 Fritids-/Jubileumsaktiviteter      15 530           130 513  [Jubileum] 
 Räntor               113                   129    
 Övriga intäkter                 25                   382    
                     
 Totala intäkter:    190 404     190 404       316 784     316 784
                     
 Kostnader:                   
                     
 Bidrag till Stimmet      25 100              27 880    
 Friskis, Qigong, Tennis, Golf      27 255              15 475    
 Övrigt / sponsring      30 800              20 891    
 Tävlingar, Hyror, Möteskostnader      19 962              11 649    
 PR inkl porto,tryck,IT      34 590              51 392    
 Lotterier etc        10 452              12 307    
 Försäkring / underhåll        3 981                4 128    
 Arvode till kassören      12 000                8 400    
 Arbetsgivaravgift / Skatteverket               -                  6 511    
 Bilersättningar             345                       -      
 Jubileumsaktiviteter               -             154 718    
 Inköp mtrl & varor           773                       -      
 Övriga kostnader        1 612                       -      
 Bank och Pg kostnader           833                       -      
                     
 Totala kostnader:    167 703     167 703       313 351     313 351
                     
 Årets resultat:            22 701                3 433
                     
 Balansräkning                   
                     
 Tillgångar:                   
 Kassa               748                       53
 Postgiro         8 519                  2 719
 Bank         38 662                29 537
 Förutbetald hyra         1 600                         -  
 Övriga förutbetalda kostnader       2 911                         -  
                     
 Totalt:       52 440                32 309
                     
 Skulder:                   
 Ingående balans från föregående år   29 739                26 306
 Övriga kortfristiga skulder              -                    2 000
 NO Nilssons Fond              -                       570
 Årets resultat       22 701                  3 433
                     
 Totalt:       52 440                32 309