Verksamhetsberättelse för 2008

Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening får härmed avge årets verksamhetsberättelse.

Följande funktionärer har verkat under året:  

Styrelse

Ordförande                       Ulf Altinius

Vice ordförande                Ove Johansson

Kassör                                Nils O Nilsson

Sekreterare                        Gun Hedin

Ledamot                            Kendro Wejklint

Suppleanter                       Oliver Schlick och  Louise Bergwall

 

Revisorer                           Magnus Ragnarsson och Johny Carlsson

Suppleant                          Allan Möller                                           

 

Aktivitetskommitté           Jörgen Bengtsson, Inger Mexnell, Nils-Göran

                                            Nilsson samt Ulrika och Tony Andersson

 

Valberedning                    Jörgen Bengtsson, Christine de Salvatore och Christer
                                            Nilsson

 

Medlemsantal:                   Fyra ständiga medlemmar

Årsbetalande:                    1020

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden samt ett planeringsmöte angående tätortsåtgärder. Mandatperioden för styrelsen ska gälla från årsmöte till årsmöte enligt årsmötets beslut.

Medlemsavgiften höjdes fr.o.m 2009 till 175 kr varav 35 kr går till Stimmets verksamhet.

Mulleverksamhet startades under våren och initiativtagaren Gunvor Petersson fick ta emot stipendium ur Nils O Nilssons 80-årsfond.

Föreningens bord och bänkar har som vanligt setts över och reparerats där det behövts. Komplettering med nya bänkbord har påbörjats. 

Under året har strandhedsröjningen fortsatt med frivilliga insatser om än i mindre omfattning p g a diskussioner om hur framtiden ska se ut för dynområdet. Badortsföreningens framställning om att kommunstyrelsen skulle ta över ansvaret för den fortsatta hanteringen av strandheden inkl bildande av naturreservat avslogs, d v s kultur- och fritidsnämnden behåller det samlade ansvaret för naturvården

Påskpromenaden, den tredje i ordningen, blev en riktig höjdpunkt med 258 vuxna och barn en solig om än blåsig vårvinterdag. Sockerbagaren bjöd återigen på kaffe/saft med tilltugg. Tre priser utdelades vardera till vuxna respektive barn.  

Eftersom midsommarfirandet med ”Tuta & Kör” blev en jättesuccé under jubileumsåret och sponsorerna Skottorps Golv och Svens Livs ställde upp igen kunde vi hälsa den populära gruppen välkommen åter till dansen kring majstången och den efterföljande barnshowen. Vädret var perfekt, glassen sponsrades av Engelholms Glass och lotterierna såldes helt enligt traditionen. Festligheterna lockade många deltagare.

Aktiviteterna enligt sommarprogrammet har genomförts med överlag bra deltagande, från sommargympan med Friskis & Svettis med början i slutet av maj till i början av augusti, boulemästerskapen 21—22 juli . Dessutom har vi haft Qi-gong på stranden, barngympa/Kids Aerobics på ängen och golfens dag.

Vi hade fem tipspromenader under juli. Varje gång kom ca 100 vuxna och barn till start. Ett stort tack till Åke och Anders Walldén på Skottorps Stengods för hallandsgrytorna som varje vecka delades ut som första pris bland de vuxna.  

Golfmästerskapen ägde rum 18—20 juli och man tävlade om Badortsföreningens vandringspris på Skummeslövs golfbana.
Vinnare blev Roger Jacobsen som fick en inteckning i Badortsföreningens pokal.  

Årets konstrunda ”Konst på nära håll” ställdes in i sista stund på grund av ett kraftigt oväder.

Höstaktiviteterna genom fördes tyvärr inte fullt ut. Sparsam körning samt Hjärt & lungräddning ställdes in p g a för få deltagare.                                                                Däremot lockade grappa- och calvadosprovningen många deltagare liksom julgodis-tillverkningen i början av december.

Året avslutades med jultipspromenaden den 21 december som samlade ca 150 vuxna och barn. Efter promenaden grillades det korv på ängen och hölls prisutdelning.  

För Skummeslövsbadet innebar året en stor förändring genom att kommunens över-låtelse av fastigheten inklusive badanläggningen slutfördes. Under våren avslutades förhandlingarna mellan kommunen, Stimmet, badortsföreningen och tångallmänningen. Föreningarna beslöt i april att bilda Skummeslövsbadet ekonomisk förening och inbjöd därefter till andelsteckning. Badortsföreningen bidrog till Stimmets verksamhet (under 2008 med 25 kr/medlem). Badortsföreningen har enligt stadgarna en representant adjungerad till den ekonomiska föreningens styrelse, som under hösten inlett förberedelser för upprustning av badanläggningen.

I övrigt har vi under året haft fortsatta kontakter med kommunen angående dels kommande tätortsåtgärder, dels den fortsatta processen för en lång badbrygga där vi i samförstånd med kommunen ansökt om projektstöd hos länsstyrelsen och Region Halland till en förstudie som ska ge underlag för det fortsatta arbetet med att förverkliga bryggan.

Vi har under året deltagit i det fortsatta arbetet med strandplan för Laholms kommun.              I slutet av året träffades representanter för badortsföreningen och Mellbystrandsföreningen för en inledande diskussion om samarbete i för orterna gemensamma frågor. 

Skummeslövsstrand den 31 december 2008.    

Ulf  Altinius                        Ove Johansson                    Nils O Nilsson 

Gun Hedin                          Kendro Wejklint